กสศ.เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” 2564 รอบที่ 2

ด่วน! กสศ.เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” 2564 รอบที่ 2

ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ 2564 รอบที่ 2
ทุนแรกและทุนเดียวที่ส่งเสริมเยาวชนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาให้ได้เรียนฟรี ตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก
กสศ. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนด้วยตัวเองและสถานศึกษาที่ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาเสนอชื่อผู้ขอรับทุนเพื่อเข้ารับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 15 มิถุนายน 2564 ที่ http://www.ทุนพระกนิษฐา.com/

ข้อมูลเพิ่มเติม :
ผู้ที่สนใจจะต้องเป็นผู้ที่เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในสาขาดังต่อไปนี้
1. สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่
– อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่ , อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ , อุตสาหกรรมกุล่มรายได้ดีและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
– อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม , อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ , อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ , อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
2. สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น
– สาขาประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่องค์กรวิชีพกำหนด ยกเว้น สาขาวิศวกรรมโยธา
– สาขาประเภทอุตสาหกรรมส่งเสริม ที่องค์การวิชาชีพกำหนด เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ ,วิศวกรรมอากาศยาน , วิศวกรรมอาหาร , วิศวกรรมเกษตร , วิศวกรรมพลังงาน , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
– สาขาประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น การผลิตพืช , เทคโนโลยีภูมิทัศน์ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร , วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ , วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร และสัตวศาสตร์
– สาขาประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ เช่น การโรงแรม และการท่องเที่ยว

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้จะได้รับทุน

เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ตามเกณฑ์ของ กสศ.
เป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปวช.หรือ ปวส. /อนุปริญญา ในปีการศึกษา 2563 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส./อนุปริญญา มาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2562)
เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียน
• กรณีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 ต้องเป็นมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ 3 ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับปวส.) ไม่ต่ำกว่า 00 และมีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 บนของสาขาที่จบการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบในชั้นเรียนเดียวกันของสถานศึกษา หรือ ในกรณีสาขาของนักศึกษา มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ต้องเป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 30
• กรณีที่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ในสาขาดังต่อไปนี้
• สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
• สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล
มีความประพฤติดี
มีความเป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ
*หมายเหตุ รายละเอียดคุณสมบัติของนักศึกษาทุนจะมีการประกาศให้ทราบต่อไป

Leave a Comment