กสศ.เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” 2564 รอบที่ 2

ด่วน! กสศ.เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” 2564 รอบที่ 2 ทุนแรกและทุนเดียวที่ส่งเสริมเยาวชนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาให้ได้เรียนฟรี ตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก กสศ. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนด้วยตัวเองและสถานศึกษาที่ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาเสนอชื่อผู้ขอรับทุนเพื่อเข้ารับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 15 มิถุนายน 2564 ที่ http://www.ทุนพระกนิษฐา.com/ ข้อมูลเพิ่มเติม : ผู้ที่สนใจจะต้องเป็นผู้ที่เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในสาขาดังต่อไปนี้ 1. สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ – อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่ , อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ , อุตสาหกรรมกุล่มรายได้ดีและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร – อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม , อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ , อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ , อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 2. สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, … Read more